Ethics Self-Assessment - steg 1/7

(K-1) – Värdekluster: EMPATI
kollektiv (social) medkänsla och identitet, allmännyttighet, det allmänna bästa, godhet (välgörenhet), omsorg om framtiden – om de följande generationernas bästa

När du bedömer dina karaktärsdrag och personlighet, fundera över om du i ditt arbetsliv:

  • följer etiska standarder och lagstiftning oavsett omständigheter,
  • frivilligt vidtar åtgärder som riktar sig mot personer som inte är relaterade till dig professionellt utan är gemenskapsmedlemmar,
  • bryr dig om miljöskydd,
  • hjälper andra behövande människor så mycket som möjligt.
Bedöm Definitivt NEJ Troligen NEJ Svårt att säga Troligen JA Definitivt JA
1 2 3 4 5
K-1.1. Jag är beredd och har modet att ändra mina affärsmässiga planer och åtgärder om deras resultat kan vara socialt olämpliga.
K-1.2. Jag känner ett behov av att göra andra medvetna om frågan om etik som är nödvändig i affärsverksamhet.
K-1.3. Omsorg om det gemensamma bästa av det samhälle jag lever i är viktig för mig.
K-1.4. Omsorg om det gemensamma bästa i en global mening (hela världen) är viktig för mig.
K-1.5. I min affärsverksamhet är omsorg om de kommande generationernas framtid viktig.
K-1.6. Jag analyserar de långsiktiga konsekvenserna av mina arbetsrelaterade beslut inte bara utifrån en yrkesmässig synvinkel utan även utifrån en social synvinkel.
K-1.7. Jag kan leva mig in i andra personers etiskt svåra situation (problem).
K-1.8. I mitt yrkesutövande är sådana värden som: altruism, välgörenhet, självuppoffring viktiga.